Rekrutacja 24/25

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

  • Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego ELEMENTO – LINK krakow.elemento.pl
  • Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
  • MOŻNA WYBRAĆ JEDEN Z TRZECH MOŻLIWYCH SPOSOBÓW ZAPISU DZIECKA DO NASZEJ SZKOŁY:
  1. na stronach serwisu rekrutacyjnego należy wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie do szkoły, następnie wydrukować go, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru w celu potwierdzenia podania w systemie.
  2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły, wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu)

Stosowne druki zgłoszenia/wniosku zamieszczone zostaną na stronie internetowej w dniu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 1.03.2024 r.

  1. zapisów można dokonać również w sekretariacie uczniowskim pokój 50

w terminie 1.03.2024 do 29.03.2024 w godzinach pracy sekretariatu

PON, ŚR, CZW,PT w godzinach 8:00 –15:00

WT w godzinach 13.00 – 19.00

 

Przyjmowanie do klasy I

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2017) –objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2018) –zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata.

 

 

 

Miejsce zamieszkania kandydata.

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny –Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określony: UCHWAŁĄ NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Kandydaci z poza obwodu szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

  • 2. Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz liczbę punktów za te kryteria:

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo –6 pkt

2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu –5 pkt

3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej –3 pkt

4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne –4 pkt

5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat –2 pkt

6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej –1 pkt

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio:

1) dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica -dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata –dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego  na rok szkolny 2024/2025

 do klas pierwszych SP nr 111 w Krakowie:

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

1 – 29 marca 2024 r.

 

9 – 23 maja 2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  

do 2 kwietnia 2024 r.

 

do 24 maja 2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

19 kwietnia 2024 r.

 

10 czerwca 2024 r.

4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

22 kwietnia – 7 maja 2024 r.

 

11 – 17 czerwca 2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

8 maja 2024 r.

 

18 czerwca 2024 r.

 

ZGŁOSZENIE / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Skip to content