O nas

Nasza szkoła usytuowana jest w bezpiecznym, spokojnym miejscu otoczonym terenami zielonymi z nowoczesnym kompleksem sportowym otwartym w 2018 roku i miejscami do rekreacji oraz nowoczesnym placem zabaw dla młodszych dzieci.

Na dwóch piętrach znajduje się 12 sal lekcyjnych i 6 pracowni przedmiotowych: informatyczna (laptopy z najnowszym oprogramowaniem), fizyczna, chemiczno–geograficzna, matematyczna i 2 językowe. Wszystkie sale wyposażone są w tablice interaktywne. Posiadamy mobilną pracownię z 26 laptopami. Dzięki udziałowi                          w programie Laboratoria Przyszłości, szkoła została doposażona m. in.  w 2 drukarki 3D, skaner 3D, długopisy 3D, nowoczesny mikroskop, roboty interaktywne.

Mamy 2 sale gimnastyczne, w tym do gimnastyki korekcyjnej, która jest wyposażona w sprzęt sportowy i różnorodne pomoce dydaktyczne uzyskane m.in. w ramach realizacji projektu “Radosna Szkoła”.

Klasy I-III w swoich salach lekcyjnych mają wydzielone kąciki tematyczne i miejsce do zabawy. Uczestniczyliśmy w projekcie unijnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Uczniowie nadal korzystają z pomocy dydaktycznych, które uzyskaliśmy w ramach tego projektu.

Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków. Jesteśmy jedną z pierwszych szkół podstawowych w Krakowie, której przyznano certyfikat “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Po pięciu latach i po wnikliwym audycie instytucji zewnętrznych uzyskaliśmy potwierdzenie możliwości dalszego korzystania z tego tytułu. Praca naszej szkoły podlegała ewaluacji całościowej (ocenie całościowej) przeprowadzonej przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty. We wszystkich badanych obszarach (17 ocen) uzyskaliśmy noty wysokie i bardzo wysokie. Oto fragment z raportu zespołu specjalistów zewnętrznych: „Szkołę wyróżniają lekcje i zajęcia pozalekcyjne angażujące uczniów, różnorodność podejmowanych działań i przedsięwzięć, w których aktywnie uczestniczą uczniowie. Wysokiej jakości edukacji sprzyja wszechstronna współpraca nauczycieli współpracujących ze sobą w planowaniu, organizacji i analizie działań. Szkoła stwarza uczniom warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień rozwijając ofertę edukacyjną stosownie do potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Podejmowane liczne działania wychowawcze i profilaktyczne ukierunkowane są na eliminowanie zagrożeń oraz promowanie właściwych postaw i zachowań. W środowisku postrzegana jest jako bezpieczna i przyjazna dziecku”.

Placówka dysponuje monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.

Uzyskaliśmy również certyfikat „Szkoła przyjazna zdrowemu żywieniu i aktywności fizycznej”.

Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w sprawdzianach zewnętrznych oraz konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich. Mają też duże osiągnięcia sportowe.

Oferujemy opiekę od godziny 7.00 do 17.00

Mamy bogate zbiory biblioteczne.

Szkolna stołówka oferuje smaczne – przygotowywane na miejscu – dwudaniowe posiłki , dzieci korzystają również z programów: „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.

Staramy się aby nasi uczniowie byli kreatywni i otwarci na świat. W pracy z nimi kierujemy się zasadą, że cokolwiek jest dobre dla dziecka, jest dobre dla niego tylko we właściwych proporcjach. Dotyczy to różnych czynników mających wpływ na środowisko dzieci. Należą do nich: uwaga, serdeczność, motywacja, samodzielność, innowacje, urozmaicenia itd. Nauczyciele wprowadzają oryginalne metody wychowania i nauczania. Przejawem tych działań są liczne, nowatorskie i  innowacyjne projekty.

Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania dzieci,  w tym koła zainteresowań:

 • chemiczne
 • matematyczne
 • biologiczne
 • plastyczne
 • ekologiczno-przyrodnicze
 • przyrodnicze
 • przyrodniczo-matematyczne
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia kształtujące kreatywność z elementami kodowania.

Uczniowie uczestniczą w wielu projektach np.: „ Zaprogramuj przyszłość”, „Mali ratownicy – potrafimy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej”, “Fitnes&Pilates, czyli odnaleźć harmonię ciała  i umysłu”, Góra Grosza, „ Czytanie ma moc”, „Polscy naukowcy”, „ Ekoeksperymentarium”, „Żywa apteka”, „Kropka”, „ Dlaczego wszystkie pytania są dobre”, „Eat and move in Europe”, „Wyzwania czytelnicze”, „ABC empatii”, „ Wolontariat – jak mięśnie- trzeba codziennie trenować”, „Wiem, co jem”,   “Jestem eko – kształtuję środowisko      w Krakowie”, Fun and Games Math 3, Paczka dla zwierzaka, pomoc dla Domu Małego Dziecka i hospicjum.

Bierzemy udział w programie „Otwarty Kraków” i pilotażym programie „Ogarniam życie”

W szkole zatrudnieni są: pedagog, pedagog specjalny, logopeda, psycholog  oraz nauczyciele mający uprawnienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie mogą korzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych. Sala do zajęć terapeutycznych wyposażona została w programy i materiały zakupione w ramach Aktywnej Tablicy.

Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych, odpłatnych zajęciach:

 • język angielski (Szkoła językowa “Prymusi”)
 • Speed-Ball
 • robotyka, minecraft
 • szachy
 • zajęcia taneczno-muzyczne TANMUZ
 • gry i zabawy w ramach RADWANSPORT
 • taniec nowoczesny
 • Banzai-jiu-jitsu
 • Aikido

 

 

Skip to content