Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp111.edu.pl.

Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie:

Telefon: +48 12 658 13 27
E-mail: sp111wkrakowie@interia.pl
Adres korespondencyjny: ul. Bieżanowska 204, 30-856 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sp111.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa www.sp111.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie filmów nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
  • strona nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W Szkole Podstawowej nr 111 w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został administrator strony internetowej, e-mail: sp111wkrakowie@interia.pl, telefon: 12 658 13 27 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie:

  • przy ul. Bieżanowska 204

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:
przestrzeń komunikacyjna budynku na parterze wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – brak windy),
zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy – woźna,
zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja na stronie www szkoły.

Skip to content