Oferta edukacyjna

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego ELEMENTO – LINK www.krakow.elemento.pl
  • Rodzice składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
  • MOŻNA WYBRAĆ JEDEN Z TRZECH MOŻLIWYCH SPOSOBÓW ZAPISU DZIECKA DO NASZEJ SZKOŁY:
  1. 1. na stronach serwisu rekrutacyjnego należy wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie do szkoły, następnie wydrukować go, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru w celu potwierdzenia podania w systemie.
  2. 2. można pobrać formularz z naszej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły, wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania  kryteriów (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu). Stosowne druki zgłoszenia/wniosku zamieszczone zostaną na stronie internetowej w dniu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 1.03.2021r.
  3. 3. zapisów można dokonać również w sekretariacie uczniowskim pokój 50 w terminie 1.03.2021 do 31.03.2021 w godzinach pracy sekretariatu.

PON, ŚR, CZW,PT w godzinach 8:00 –15:00

WT w godzinach 13.00 – 19.00

OFERTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 111

Szkoła usytuowana jest w bezpiecznym, spokojnym miejscu otoczonym terenami zielonymi z nowoczesnym kompleksem sportowym pokrytym nawierzchnią poliuretanową i miejscami do rekreacji.

Na dwóch piętrach znajduje się 15 sal lekcyjnych i 4 pracownie przedmiotowe: informatyczna (nowoczesne komputery i laptopy z najnowszym oprogramowaniem), biologiczna, geograficzno-chemiczno-przyrodnicza i językowa. Wszystkie wyposażone są w tablice interaktywne. Szkoła posiada mobilną pracownię wyposażoną w 26 laptopów, przeznaczoną do wykorzystania na wszystkich przedmiotach. Mamy 2 sale gimnastyczne, w tym sala do gimnastyki korekcyjnej, która jest wyposażona w sprzęt sportowy i różnorodne pomoce dydaktyczne.

Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków. Jesteśmy jedną z pierwszych szkół podstawowych w Krakowie, której przyznano certyfikat “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Placówka dysponuje monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.

Stołówka oferuje smaczne – przygotowywane na miejscu – dwudaniowe posiłki z deserem w cenie 10 zł w obecnym roku.

Dzieci korzystają z Rządowego Programu: „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.

Staramy się aby nasi uczniowie byli kreatywni i otwarci na świat. W pracy z nimi kierujemy się zasadą, że cokolwiek jest dobre dla dziecka, jest dobre dla niego tylko we właściwych proporcjach, Dotyczy to różnych czynników mających wpływ na środowisko dzieci. Należą do nich: uwaga, serdeczność, motywacja, samodzielność, innowacje, urozmaicenia itd. Nauczyciele wprowadzają oryginalne metody wychowania i nauczania. Przejawem tych działań są liczne nowatorskie, innowacyjne projekty i projekty.

Oferujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne np.:  chór szkolny, SKS oraz  koła zainteresowań (chemiczne, matematyczne,  informatyczne, plastyczne, miłośników Krakowa, przyrodnicze).

W szkole zatrudnieni są: pedagog, logopeda, oraz nauczyciele mający uprawnienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie mogą korzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych. Dodatkowo zatrudnieni są pedagodzy do współorganizowania kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Sale dydaktyczne dla młodszych klas są odnowione, kolorowe i wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Znajdują się na jednym piętrze, gdzie są odpowiednio dostosowane toalety. Nauczyciele pracujący z dziećmi młodszymi bardzo dobrze przygotowani są do stosowania form i metod pracy odpowiednich do ich potrzeb. Wprowadzają również metody oceniania kształtującego.

Ściśle współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a w razie potrzeby innymi poradniami specjalistycznymi.

Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach: język angielski (Szkoła językowa “Prymusi”),  robotyka, szachy, szkoła szybkiego zapamiętywania, nauka gry na gitarze, gry i zabawy w ramach RADWANSPORT, gimnastyka artystyczna, taniec nowoczesny, Banzai-jiu-jitsu, aikido i inne, zgodnie z sugestią rodziców i zainteresowaniami dzieci.

Przyjmowanie do klasy I

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2014) –objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2015) –zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata.

Miejsce zamieszkania kandydata.

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny –Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określony: UCHWAŁĄ NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Kandydaci z poza obwodu szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

§ 2. Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz liczbę punktów za te kryteria:

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo –6 pkt

2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu –5 pkt

3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej –3 pkt

4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne –4 pkt

5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat –2 pkt

6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej –1 pkt

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio:

1) dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica -dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata –dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego  na rok szkolny do klas pierwszych SP nr 111 w Krakowie:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 31 marca 2021 r. 18 – 25 maja 2021 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 1 kwietnia 2021 r. do 26 maja 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 kwietnia 2021 r. 11 czerwca 2021 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 4 – 14 maja 2021 r. 14 – 18 czerwca 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 maja 2021 r. 21 czerwca 2021 r.
Skip to content