Pomoc materialna

GORĄCY POSIŁEK
W Gminie Miejskiej Kraków pomoc w postaci gorącego posiłku (przeważnie chodzi o sfinansowanie dziecku obiadów w stołówce szkolnej) może być przyznana uczniowi przez MOPS, jeżeli dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium to wynosi 456 zł. netto na jednego członka rodziny (rok 2014).
Tak więc pomoc jest przyznawana nieodpłatnie, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 912 zł. netto na osobę.
Pomoc może być ponadto przyznana odpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% a jednocześnie nie przekracza 250% kryterium dochodowego tzn. mieści się w przedziałach między 912,00 a 1140,00 zł. Odpłatność za świadczenie wynosi wówczas 50 % kosztu posiłku. Pozostałe 50 % pokrywa MOPS. Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, jest wydawana po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wymagane dokumenty

 • Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 • Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc ( wzory zaświadczeń można uzyskać w poszczególnych filiach Miejskiego
 • Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziale Pomocy Bezdomnym oraz w Dziale Rodzin Zastępczych ).
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole powinni złożyć wniosek we właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania Filii Ośrodka Pomocy Społecznej ( wniosek można złożyć siedzibie Filii osobiście lub telefonicznie ). Pracownik socjalny Ośrodka w celu ustalenia sytuacji bytowej rodziny przeprowadza w miejscu zamieszkania zgłaszającej się osoby wywiad środowiskowy.
Pomoc może być również przyznana na podstawie wniosku złożonego przez szkołę do której dziecko uczęszcza. Szkoła może przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej listę dzieci, które według rozeznania wychowawców i pedagogów wymagają wsparcia w zakresie dożywiania lub dotychczas były objęte taką pomocą i wskazana jest jej kontynuacja.
Informację o dziecku, które należy objąć dożywianiem można również przekazać telefonicznie do właściwej Filii Ośrodka. W obu przypadkach skutkuje to wszczęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej postępowania administracyjnego w sprawie przyznania posiłków w szkole (przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie sytuacji dochodowej rodziny). W powyższych przypadkach jednak przyznanie pomocy wymaga zgody rodzica, która udzielana jest trakcie wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania rodziny.
Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dziecka w szkole można składać w trakcie całego roku szkolnego. Pomoc przyznawana jest decyzją i może obejmować cały rok szkolny z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej.

W Gminie Miejskiej Kraków uchwalono również, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły informuje o tym MOPS i pomoc taka jest udzielana bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz bez decyzji administracyjnej wydanej przez ośrodek pomocy społecznej.
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Nie może być ona również udzielana na okres dłuższy niż 3 miesiące.
W każdym przypadku, gdy dziecko lub uczeń zostaje objęte pomocą w formie posiłku na podstawie decyzji dyrektora szkoły lub przedszkola dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym w celu podjęcia działań zmierzających do rozpoznania sytuacji rodzin dzieci lub uczniów korzystających z pomocy i udzielenia im adekwatnego wsparcia w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
Kwota ta jest co pewien czas zmieniana rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i wynosi obecnie (2013 rok) 456,00 zł netto.
Wysokość stypendium kształtuje się (rok 2012 gmina Kraków) w granicach od 72,80 zł do 136,5 zł miesięcznie. Wypłacane jest dwukrotnie, za okres IX-XII i I- VI.

Może być ono przyznane w formie:

 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę.
 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów ).

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez:

 • Refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę.
  W szczególnych sytuacjach (zakup za drobną kwotę, zakup podręczników używanych, organizowania przez szkołę wycieczek i wyjść do teatru, kina, na basen) dopuszcza się możliwość dokumentowania wydatku pisemnym oświadczeniem. W każdej takiej sytuacji decyzję o uznaniu tej formy rozliczenia podejmuje dyrektor szkoły ( w praktyce, pedagog szkolny – jeżeli zajmuje się rozliczaniem stypendiów – rozeznaje czy oświadczenie złożone przez rodzica jest zgodne z prawda i przedstawia je do akceptacji dyrektorowi szkoły ).
 • Zakup przez szkołę lub Wydział Edukacji pomocy edukacyjnych.

Na co konkretnie można przeznaczyć stypendium szkolne?

 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie itp.
 • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów, muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.
 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. koszty zakwaterowania, przejazdu itp.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być on przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obecnie (2013 rok) kwota ta wynosi 106 zł, tak więc maksymalna wysokość zasiłku szkolnego to 530 zł.
O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Skip to content