ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIE WYSTĘPOWANIU COVID - 19 NA TERENIE SP 111 - ZASADY POSTĘPOWANIA

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wykorzystano również zamieszczone na stronie MEN - najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie.

 *****

 1. 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, podwyższona gorączka, ból mięśni, utrata węchu lub smaku) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, podwyższona gorączka, ból mięśni, utrata węchu lub smaku). W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  3. Przy wejściach do budynku szkoły (wejście główne i wejście obok sali gimnastycznej) znajdują się płyny do dezynfekcji rąk oraz umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk i instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły (w tym wszyscy uczniowie) mają obowiązek zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu udostępnionego przez szkołę, pod nadzorem wyznaczonych przez dyrektora szkoły pracowników obsługi.
  4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły pozostawiając dzieci przed wejściem do niego.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 1. 6. Wejściem obok sali gimnastycznej mogą wchodzić do szkoły tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. 7. Osoby z zewnątrz (w tym rodzice uczniów) mogą przebywać w szkole tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i o ile nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Mogą one przebywać jedynie na parterze  przy stanowisku woźnej szkolnej, w sekretariacie szkoły lub w gabinecie dyrektora szkoły.
 3. 8. Szkoła posiada numery telefonów komórkowych rodzica (rodziców) uczniów, co umożliwia szybką i skuteczną komunikację z nimi. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania sekretariatu szkoły o ewentualnej zmianie numeru swojego telefonu.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły - w tym uczniowie i pracownicy szkoły - mają obowiązek przestrzegać ogólnych zasad higieny, w tym:

a) dezynfekowania rąk przed każdym wejściem do budynku szkoły,

b) częstego mycia rąk wodą z mydłem szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,

c) ochrony podczas kichania i kaszlu,

d) unikania dotykania oczu, nosa i ust, jedzeniem, po

e) rezygnacji z podawania ręki podczas powitania,

f) spożywania tylko swojego jedzenia i picia. W szkole wyłączone zostaną źródełka wody pitnej i nie będzie działał sklepik szkolny, dlatego też zarówno jedzenie, jak i picie uczniowie powinni przynosić z domu,

g) unikania kontaktu z większą grupą.

10. Każdy uczeń i każdy pracownik szkoły ma prawo do noszenia maseczki lub przyłbicy zarówno podczas przerw, jak i wszystkich zajęć (w tym zajęć lekcyjnych) odbywających się w szkole. W związku z tym, że nie ma możliwości lokalowych pozwalających na to, aby każda klasa IV – VIII miała zajęcia tylko w jednej sali, rekomendujemy uczniom klas IV – VIII noszenie maseczek podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych (korytarze podczas przerw, szatnie przed i po lekcjach, biblioteka szkolna).

 1. 11. Uczeń, który poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym najbliższego nauczyciela/innego pracownika szkoły.
 2. 12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Temperatura będzie mierzona uczniowi, u którego pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące sugerować infekcję górnych dróg oddechowych (np. kaszel).
 3. 13. Uczeń, u którego pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym szczególnie gorączkę (za gorączkę uznaje się temperaturę 38oC oraz wyższą), kaszel[1], zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej wyposażony m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący):

a) opiekę nad uczniem w tym czasie sprawować będzie pielęgniarka szkolna, a w razie jej nieobecności wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel przebywający w szkole i mający tzw. „okienko” (w szczególności wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń) lub inny pracownik szkoły wskazany przez dyrektora,

c) zarówno odizolowany uczeń, jak i opiekun przebywający z nim w tym samym pomieszczeniu mają obowiązek zakryć usta i nos maseczką. W razie potrzeby maseczki będzie można odebrać przy stanowisku woźnej szkolnej i w gabinecie wicedyrektora szkoły,

d) sekretariat szkoły niezwłocznie powiadamia (telefonicznie) rodziców ucznia  konieczności odebrania go ze szkoły z rekomendacją użycia własnego środka transportu.

 1. 14. Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły o godzinie 7.40 i wchodzą do budynku wejściem bocznym przy salach gimnastycznych. Również bocznym wejściem opuszczają teren szkoły.
 2. 15. Uczniowie klas I – III kończą ostatnią lekcję swoich zajęć 10 minut przed dzwonkiem i w tym czasie udają się do szatni.
 3. 16. Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.
 4. 17. Uczniowie klas IV – VIII rozpoczynający zajęcia szkolne o godzinie 8.00 przychodzą do szkoły o godzinie 7.50.
 5. 18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 6. 19. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. 20. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek, czy maskotek.
 8. 21. Podczas przerw uczniowie nie mogą przemieszczać się między piętrami. W szczególnych sytuacjach, na takie przemieszczenie się muszą uzyskać zgodę nauczyciela dyżurującego.
 9. 22. W miarę możliwości lekcje W – F będą się odbywać na świeżym powietrzu.
 10. 23. Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe (koszykówka, piłka ręczna), preferowane będą natomiast: siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, badminton, biegi przełajowe.
 11. 24. W trakcie nauki muzyki uczeń może korzystać tylko z własnego instrumentu. Śpiew chóralny będzie w ograniczonym zakresie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 12. 25. W sali informatycznej umieszczone są środki do dezynfekcji rąk. Wszyscy uczniowie przed rozpoczęciem zajęć w sali informatycznej – o ile będą one związane z korzystaniem ze sprzętu komputerowego – zobowiązani są do dezynfekcji rąk pod opieką nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć.
 13. 26. Uczniowie klas I – III mają lekcje w swoich klasach z wyłączeniem lekcji W – F i informatyki.
 14. 27. Na lekcje informatyki i lekcje W – F  uczniowie klas I - III będą przechodzić 2 minuty po dzwonku na lekcje, kiedy pozostali uczniowie będą już w swoich salach.
 15. 28. Uczniowie klas I – III będą wychodzić podczas przerwy na korytarz (II piętro) naprzemiennie zgodnie z harmonogramem – cztery klasy pozostają podczas przerwy w swoich klasach, dwie wychodzą na korytarz.
 16. 29. Korytarz zostanie podzielony na dwie strefy. W każdej ze stref mogą podczas przerwy przebywać tylko uczniowie jednej klasy.
 17. 30.   Uczniowie klas IV – VIII mają obowiązek zachowywania podczas przerw dystansu – szczególnie wobec uczniów z innych klas. W razie niemożności wyegzekwowania tego zalecenia, wprowadzony zostanie obowiązek noszenia podczas przerw przez uczniów tych klas maseczek.
 18. 31. W szatniach wprowadzony zostanie wzmocniony dyżur nauczycieli, których zadaniem będzie pilnowanie zachowania dystansu między uczniami z różnych oddziałów i sprawnego przemieszczania się do sal lekcyjnych.
 19. 32. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w trzech salach.
 20. 33. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone zostały zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 21. 34. Grupy świetlicowe będą w miarę możliwości tworzone z uczniów tej samej klasy.
 22. 35. Środki do dezynfekcji rąk zostały rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 23. 36. Sale, w których odbywać się będą zajęcia świetlicowe będą  wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 24. 37. Podczas zajęć pozalekcyjnych obowiązują ogólne zasady zawarte w pkt 9 niniejszej procedury. Jeśli w zajęciach tych uczestniczą uczniowie z różnych oddziałów, w miarę możliwości powinny być one tak organizowane, aby dystans między uczniami był nie mniejszy niż 1,5 m.
 25. 38. Ustalone zostały i przekazane uczniom oraz rodzicom (strona internetowa szkoły) zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.  
 26. 39. Decyzję w sprawie tego, czy uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem powinni uczestniczyć w zajęciach w formie stacjonarnej (nauczyciele mają z takim uczniem zajęcia w domu, w bezpośrednim kontakcie)  powinna być podjęta na postawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, co pozwoli uwzględnić przesłanki zdrowotne, które były przyczyną nauczania indywidualnego.

 

    HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 

1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 1. 2. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 2. 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach szkolnych, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały z nich usunięte lub uniemożliwiony został do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą po zajęciach czyszczone lub dezynfekowane.
 1. 4. W salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy oraz podłogi będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 2. 5. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Obowiązek ten spoczywa na nauczycielu prowadzącym zajęcia w danej sali.
 3. 6. Dokonywany będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. 7. Na bieżąco zachowywana będzie czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym będą one dezynfekowane lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 5. 8. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegane będą zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. A szczególnie czasu niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. 9. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne będą zbierane w workach, które po zawiązaniu zostaną wrzucone do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
 7. 10. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

KUCHNIA

1. Między pracownikami powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnione środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 1. 2. Posiłki wydawane będą w systemie zmianowym (zgodnie z harmonogramem).
 2. 3. Po każdej grupie czyszczone będą blaty stołów. Obowiązek ten spoczywa na personelu kuchni.
 3. 4. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
 4. 5. Usunięte zostaną wszelkie dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i w razie potrzeby wydawane będą one bezpośrednio przez obsługę kuchenną. Dania, sztućce i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki (nie ma samoobsługi).

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 

 1. 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. 2. W miarę możliwości pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi zaliczającymi osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, dyżury będą przydzielane w ograniczonym zakresie.
 3. 3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz realizowane będą indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie).
 7. 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dyrekcja szkoły zwracać się będzie do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

WPROWADZENIE WARIANTU B LUB C

Decyzję o wprowadzeniu w placówce kształcenia zdalnego dyrektor szkoły może podjąć dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz inspektora sanitarnego.

Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły lub placówki. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor może w tym czasie ograniczyć realizację materiału szkolnego.

Wprowadzenie wariantu B (tryb mieszany)

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, na poziomie ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna za konieczną taką organizację nauki. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) będzie dot. pojedynczych lub niewielkich grup uczniów, zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne). Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wprowadzenie wariantu C (tryb zdalny)

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny grupy osób w danej placówce.

MEN - Zalecenia dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej.[1] Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły będzie stosował się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM