Wytyczne - egzamin ósmoklasisty 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminu ósmoklasisty.

  1. 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.  Szkoła zapewnia rezerwowe przybory piśmiennicze dla zdających – zostaną one zdezynfekowane. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  2)   wychodzi do toalety;
  3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

13. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

3)  niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 1. 14. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą:

1) uczniowie piszący egzamin w sali 20 przychodzą do szkoły o godzinie 8.35 i wchodzą do niej wejściem głównym;

2) uczniowie piszący egzamin w salach 18 i 19 przychodzą do szkoły o godzinie 8.35 i wchodzą do niej wejściem przy sali gimnastycznej;

3) uczniowie piszący egzamin w sali 34 przychodzą do szkoły o godzinie 8.45 i wchodzą do niej wejściem głównym;

4) uczniowie piszący egzamin w sali 32 i 33 przychodzą do szkoły o godzinie 8.45 i wchodzą do niej wejściem przy sali gimnastycznej;

 1. 15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Kluczowe informacje o egzaminie 2020

 

 1. 1. Harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym).

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Jest on przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępują uczniowie, który nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych oraz uczniowie, którzy przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku (5.4.1):

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
 • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach;
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać również unieważniony danemu zdającemu decyzją dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przypadku (7.1):

 • stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia;
 • zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu;
 • zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu;
 • niemożności ustalenia wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Jeżeli unieważnienie nastąpiło w przypadku egzaminu przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%” (5.4.4).

Egzamin w terminie dodatkowym odbywa się w szkole, do której uczeń uczęszcza (7.2.14).

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

TERMIN GŁÓWNY

16 czerwca 2020 (wtorek), godzina 9.00 – język polski 120 minut (180 minut)

17 czerwca 2020 (środa), godzina 9.00 – matematyka 100 minut (150 minut)

18 czerwca 2020 (czwartek), godzina 9.00 – język obcy 90 minut (135 minut)

TERMIN DODATKOWY

07 lipca 2020 (poniedziałek), godzina 9.00 – język polski 120 minut (180 minut)

08 lipca 2020 (wtorek), godzina 9.00 – matematyka 100 minut (150 minut)

09 lipca 2020 (środa), godzina 9.00 – język obcy 90 minut (135 minut)

 1. 2. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)
 2. 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
 3. 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie:
  • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych);
  • dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
  1. 3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
  2. 4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
  3. 5. O godzinie 8.50 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo.
  4. 6. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował w jego imieniu członek zespołu nadzorującego.
  5. 7. Przewodniczący zespołów nadzorujących odbierają materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sal egzaminacyjnych.
  6. 8. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
  7. 9. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
  8. 10. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Po zajęciu miejsca w sali

 1. 11. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:
  • o zasadach zachowania się podczas egzaminu;
  • o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności; przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi);
  • o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy;
  • o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
  • o obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
  • o konieczności niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
  • o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
   1. 12. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie 9.00 – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.
   2. 13. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
 • o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie poleca zdającym:
 • sprawdzeniu, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony;
 • sprawdzeniu poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE;
 • sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi.

Arkusz z matematyki będzie zawierał dodatkowo 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Uczeń powinien sprawdzić czy znajduje się ona w środku arkusza, a następnie wyrwać je wraz z kartą odpowiedzi (nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań).

14. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.

15. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w tym samym protokole.

 1. 16. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych – w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

 1. 17. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, w arkuszu egzaminacyjnym.
 2. 18. W przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 3. 19. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.
 4. 20. W przypadku egzaminu z języka angielskiego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.
 5. 21. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 1. i 2. stronie arkusza.
 6. 22. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.
 7. 23. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją – ci uczniowie nie przenoszą odpowiedzi do karty odpowiedzi, lecz zaznaczają je przy pytaniu).
 8. 24. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 9. 25. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 10. 26. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją.
 11. 27. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:
  1. informuje zdających o zakończeniu pracy;
  • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie);
  • poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów;
  • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
  1. 28. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.
  2. 29. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

 

WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.

 

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest

dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty, opublikowanych na stronie internetowej

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/). Na tej

samej stronie dostępne są również:

 • przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami;
 • arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami;
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA, SPOSÓB ZAZNACZANIA ODPOWIEDZI

 

Instrukcja z jaką uczniowie mogą spotkać się w arkuszu egzaminacyjnym.

 

Instrukcja dla ucznia

 

 1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 18 stronach jest wydrukowanych 20 zadań.
 2. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.
 3. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
 4. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod, numer PESEL i przyklej naklejkę

z kodem.

 1. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
 2. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
 3. Nie używaj korektora.
 4. Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1, 3–4, 9–10, 13–15 oraz 17, zaznacz na karcie
 • odpowiedzi zgodnie z informacjami zamieszczonymi na następnej stronie.
 1. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.

Rozwiązania zadań otwartych, tj. 2, 5–8, 11–12, 16, 18–20, zapisz czytelnie

i starannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym. Odpowiadaj tylko

własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej.

 1. Ewentualne poprawki w odpowiedziach zapisz zgodnie z informacjami

zamieszczonymi na następnej stronie.

 1. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
 2. Na trzeciej stronie arkusza zamieszczona jest lista lektur obowiązkowych.

 

Jak na karcie odpowiedzi zaznaczyć poprawną odpowiedź oraz pomyłkę w zadaniach zamkniętych?

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędnezaznaczenie otocz kółkiemi zaznacz inną odpowiedź.

 

 Jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach otwartych?

Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napiszpoprawną odpowiedź

nad niepoprawnym fragmentem.

 

 

Informacja dla uczniów mających dostosowane warunki pisania egzaminu, w tym przedłużony czas pracy (informacja, którzy to uczniowie została przekazana rodzicom osobnym pismem).

 • Za uczniów tych, czynności związane z kodowaniem arkusza (to znaczy wpisaniem kodu i numeru pesel na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi) wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 • Uczniowie ci, nie przenoszą odpowiedzi z arkusza do karty odpowiedzi. Inaczej mówiąc zaznaczają odpowiedzi przy zadaniu. Przykład:

 Podczas egzaminu z języka polskiego dla części uczniów wyznaczony członek zespołu nadzorującego, przed przystąpieniem tych uczniów do pracy, odczytuje jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań z języka polskiego  Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem z języka polskiego zapisuje się po skończeniu tej czynności.

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM