Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, uruchomiony został projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Głównym celem projektu była zmiana mentalności oraz świadomości na temat genezy negatywnych zjawisk, ich mechanizmów, możliwości rozwiązywania problemów i roli różnych podmiotów  w ich rozwiązywaniu.

Przez określenie „problem” należało rozumieć niepożądane zjawisko występujące na jakimś terenie, mające związek z szeroko pojętym bezpieczeństwem (poczuciem bezpieczeństwa).

Istotne było konkretne wskazanie problemów nie wydumanych, rozwiązywalnych i takich, których rozwiązanie miałoby pozytywny i odczuwalny wpływ na poczucie bezpieczeństwa.

 Za niezwykle ważne – a wręcz kluczowe - uznano zaangażowanie i wspólne działanie wielu partnerów.

Nasza szkoła  należała do grupy ośmiu szkół podstawowych zakwalifikowanych w 2007 roku do pilotażowej realizacji projektu „BEZPIECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA”, realizowanego właśnie w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa”.

Do udziału w programie  szkoły były rekomendowane przez poszczególne  Komisariaty Policji. VI  Komisariat Policji zarekomendował SP 111 podkreślając bardzo dobrze układająca się współpracę, szczególnie w dziedzinie profilaktyki, jak również doceniając dotychczasowe działania szkoły w kwestiach szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Pierwszy etap projektu – diagnoza (m.in. badania sondażowe przeprowadzone wśród rodziców, dzieci i nauczycieli) – pozwolił określić szkole priorytetowe zadania, których realizacja w zdecydowany sposób zwiększyłaby poczucie bezpieczeństwa uczniów.

Szczególną uwagę zwrócono na:

 • konieczność zwiększenia bezpieczeństwa dojścia do szkoły od strony ulicy Bieżanowskiej;
 • poprawę bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły autobusami 143 i 243;
 • zwiększenie kontroli nad terenem wokół szkoły;
 • zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w budynku szkoły.

12 lutego 2008 roku odbyło się w szkole pierwsze z kilku spotkań, w którym uczestniczyli zaproszeni goście z Rady Dzielnicy XII, Sekcji Ruchu Drogowego KMP, z zespołu ds. Przestępczości Nieletnich i Patologii VI Komisariatu, z referatu IV Oddziału Straży Miejskiej i z Zarządu Dróg i Transportu.

Przedstawiono listę problemów, przy rozwiązywaniu których szkoła oczekiwałaby na pomoc.

Każdy z gości zadeklarował chęć współpracy i wskazał w jakim obszarze i w jakim zakresie instytucja, w której pracuje mogłaby jej udzielić.

Podjęcie przez Szkołę przy współpracy z Partneramccc4i działań prowadzących do rozwiązania szeregu problemów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (w tym w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technicznym) zaowocowało przyznaniem nam 3 czerwca 2009 roku certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 Jego przyznanie zostało poprzedzone audytem w dniach 22 kwietnia – 25 maja dokonaną przez specjalistów z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie i Wydziału Prewencji KMP w Krakowie. Ocena naszych działań została dokonana w sposób punktowy. Razem z dwoma innymi szkołami uzyskaliśmy najwyższą notę wśród wszystkich ocenianych szkół podstawowych.

13 kwietnia 2011 roku szkoła złożyła wniosek o przedłużenie certyfikatu wskazując efekty podejmowanych działań w tym przykładowo – w odniesieniu do bezpieczeństwa w dojściu do szkoły od strony Bieżanowskiej:

 • przesuniecie przejścia dla pieszych
 • zamontowanie barierek oddzielających chodnik od jezdni
 • przesunięcie znaków drogowych w bardziej widoczne miejsca
 • przycięcie koron drzew ograniczających widoczność
 • zwiększenie częstotliwości kontrolowania prędkości pojazdów poruszających się ulicą Bieżanowską.

 Uzyskaliśmy przedłużenie cetryfikatu, a więc zgodę na dalsze używanie tytułu

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. 

 

 

 Warto tu nadmienić, że po przeprowadzonym ostatnio remoncie ulicy Bieżanowskiej, zamontowaniu szykan i progów zwalniających, o które monitowaliśmy od początku naszych działań, zdecydowanie zwiększyło się bezpieczeństwo dzieci.

  ***************************************

W obecnych działaniach koncentrujemy się przede wszystkim na problemie potencjalnej krzywdy jakiej może doznawać dziecko w środowisku rodzinnym, rówieśniczym (w tym „cyberprzemoc”) ale również w relacjach uczeń – pracownicy szkoły.

Przeprowadzamy szereg szkoleń zarówno dla nauczycieli jak i rodziców, warsztatów dla uczniów, prowadzimy akcje informacyjne – w tym plakatowe.

Przejawem docenienia działań szkoły w tym zakresie było zaproszenie zatrudnionego w niej pedagoga szkolnego do udziału w pracach zespołu powołanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowującego procedurę „Niebieska Karta” dla oświaty. 

Opracowaliśmy odpowiednie procedury reagowania w sytuacjach potencjalnej krzywdy jakiej może doznawać dziecko ujmując je w ramy określone jako Polityka Ochrony Dziecka.

Zrealizowanie następujących standardów:

 • szkoła  ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
 • szkoła  monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci;
 • szkoła  zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia;
 • szkoła  oferuje rodzicom edukację  zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ich ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem;
 • szkoła  oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem;
 • szkoła  monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci;

  pozwoliło nam uzyskać 18.04.2016 roku certyfikat "Chronimy dzieci". Certyfikat ten przyznawany jest w ramach ogólnopolskiego programu certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wojewódzkimi kuratoriami oświaty, wieloma partnerskimi organizacjami i instytucjami w całej Polsce oraz Fundacją Orange wspierającą działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. 

 

Nadal oczywiście dbamy o bezpieczeństwo dzieci w drodze z i do szkoły. W VI Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła", okazaliśmy się najlepsi w Krakowie.

 Działania podjęte w roku szkolnym 2015/2016 w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa:

I

24.09.2015/25.09.2015

„Autochodzik” – zajęcia dla uczniów klas I-II (każdy oddział 1*45 minut), na temat bezpiecznej drogi do szkoły:

 • jak poruszać się po ulicy i chodniku;
 • podstawowe zasady w ruchu pieszym.

Prowadzący: Pani Żaneta Kurasz, młodszy specjalista Straży Miejskiej w Krakowie. Wstaw mapę

II

05.10.2015, 16.10.2015          

„Emocjo chcę Cię poznać” – zajęcia dla uczniów klas IV i VI (każdy oddział 3*45 minut).

Cel główny zajęć to nabycie przez dzieci umiejętności nazywania emocji i poznania nowych emocji. Wiedząc czym jest i z czym jest związane uczucie którego się doświadcza, człowiek może je kontrolować a tym samym wpływać na kształtowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. 

Celem szczegółowym  jest wzmocnienie umiejętności osobistych i społecznych oraz poszerzenie kompetencji w zakresie inteligencji emocjonalnej poprzez:

 • nabycie umiejętności opisywania i nazywania emocji,
 • zwiększenia orientacji we własnych uczuciach,
 • wzrost świadomości zachowań wywołujących emocje i wywołanych emocjami,
 • nabycie wiedzy, że emocje to nasze wewnętrzne informatory, ich rozpoznanie i nazwanie daje szansę na budowanie lepszych relacji w otoczeniu, szczególnie w rodzinie,
 • nauczenie się właściwej kolejności zachowań związanych z emocjami: zanim komuś wyrazimy swoje emocje najpierw należy je dobrze rozpoznać u siebie,
 • lepsze poznanie siebie – właściciela swoich emocji,
 • wzięcie odpowiedzialności za to co dzieje się ze mną pod wpływem emocji,
 • umiejętność szeregowania emocji od najsłabszych do najsilniejszych (np. wiara w siebie → zapał → entuzjazm),
 • umiejętność odczytywania niewerbalnych sygnałów wysyłanych przez innych ludzi,
 • zrozumienie uczuć innych osób,
 • przekaz i odbiór emocji,
 • obserwację emocji.

Prowadzący: Panie Olga Mazgaj i Diana Dygdoń z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

III

13.10.2015  

„Wspólna sprawa” – zajęcia dla rodziców uczniów klas V i VI (każdy oddział 3*45 minut).

Celem zajęć było przekazanie treści podnoszących poziom wiedzy z zakresu tematyki używania substancji psychoaktywnych w kontekście uzależnienia  i zagrożeń z tego wynikających oraz elementów profilaktyki na poziomie rodzinnym, tzw. czynników chroniących.

 Prowadzący: Grzegorz Pękała z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

IV

02.11.2015, 16.12.2015      

„Przyjaciel czy wróg” – warsztaty dla uczniów klas VI (każdy oddział 2*45 minut).

Cel główny zajęć to nabycie przez dzieci wiedzy na temat zagrożeń wynikających z korzystania z komputera. Promowanie zdrowego stylu życia, dokonywanie rozsądnych wyborów.

Prowadzący: Panie Katarzyna Migdał (psycholog) i Diana Perkała (studentka psychologii).

V

03.11.2015       

„Przemoc w środowisku szkolnym i poza szkolnym, zagrożenia w Internecie, komunikacja z dzieckiem” – warsztaty dla rodziców uczniów.

Prowadzący: Pan Michał Skowronek, Pani Katarzyna Fijałkowska (Stowarzyszenie Dobrej Nadziei).

VI

01.03.2016       

„Cyberprzemoc – odpowiedzialność prawna” – warsztaty dla uczniów klas IV - VI (każdy oddział 1*45 minut).

Prowadzący: starszy posterunkowy Anna Kisiel-Jelonek, sierżant sztabowy Grzegorz Miotłowski.

Ogniwo do Spraw Nieletnich w KP 6.

VII

6/7/8.04.2016 

„Opanuj stres” – zajęcia dla uczniów klas IV, V, VI (każdy oddział 3*45 minut).

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, w tym związanych z zachowaniami ryzykownymi.

Prowadzący: Diana Dygdoń i Helena Koziec (psycholodzy) z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

*********

Zgodnie z regulaminem certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo może być odnawiany tylko raz. Kolejnym etapem jest możliwość uzyskania tytułu Lider Projektu – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.  W związku z tym przygotowaliśmy sprawozdanie z dotychczasowych przedsięwzięć, zintegrowany plan działań na rok kolejny oraz opinie przedstawicieli instytucji, z którymi współpracujemy.

Zespół certyfikujący działający przy Wydziale Prewencji KWP po sprawdzeniu dokumentacji i stanu realizacji zaplanowanych działań zarekomendował przyznanie SP 111 jako jednej z pierwszych szkół podstawowych  tytułu Lider Projektu - Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

 

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się na terenie szkoły 2 marca 2017 roku.

 

                                    

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM