REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ROK SZKOLNY 2019/2020

System rekrutacji do klas I oparty jest o jednolite kryteria naboru określony: UCHWAŁĄ NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. LINK do strony https://portaledukacyjny.krakow.pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_do_szkol_podstawowych.html

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

II. Przyjmowanie do klasy I

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci:

7-letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

6-letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców https://krakow.elemento.pl oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1 – 29 marca 2019 r.

 

21 – 28 maja 2019 r.

 

2.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

do 1 kwietnia 2019 r.

 

do 29 maja 2019 r.

 

3.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

8 maja 2019 r.

 

12 czerwca 2019 r.

 

4.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

9 – 17 maja 2019 r.

 

 

13 – 18 czerwca 2019 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

20 maja 2019 r.

 

19 czerwca 2019 r.

 

§ 2. Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz liczbę punktów za te kryteria:

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt

 2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt

 3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3 pkt

 4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt

5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt

 6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt

 Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.

 Kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4 dotyczą również innej szkoły w tym samym zespole co szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym.

 Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 2 są

odpowiednio:

 

1) dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica - dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

 

2) zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata - dla

kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6.

  

Zapisów można dokonać również w sekretariacie uczniowskim (parter pok.50)

w terminie 1.03.2019 do 29.03.2019

PON, ŚR, PT w godzinach 7.45 – 11.30

WT, CZW w godzinach 13.15 – 17.00

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM