REKRUTACJA

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalacznik-nr-1-do-zarz-11_19-mko-sp_2.pdf

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 11 do 16 lipca 2019 r.

2. Złożenie wniosku do szkoły, w której przeprowadza się:

  • sprawdzanie uzdolnień kierunkowych, jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji;
  • próby sprawności fizycznej w postepowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły z oddziałami mistrzostwa sportowego;
  • sprawdzian kompetencji językowych w postepowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi;
  • sprawdzian predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy wstępnej szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 25 kwietnia do 16maja 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 11 lipca 2019 r.

3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 20 do 27 maja 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 12 do 15lipca 2019 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 3 czerwca 2019 r. do godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 16 lipca 2019 r. do godz. 12.00

5.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 21 do 25czerwca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: nie dotyczy

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe (przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa  w ust. 2, tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata następujących kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt/burmistrz/prezydent miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni).

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 11 do 30 lipca 2019 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 31 lipca 2019 r. godz. 12.00

8. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe /kształcenie w zawodzie/.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 3 lipca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 5 sierpnia 2019 r.

9. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 5 – uzupełnienie wniosku);
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art.134 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe, orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3 – 5 ustawy Prawo Oświatowe – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 39 lipca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 20 sierpnia 2019 r.

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 10 lipca 2019 r. godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 22 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

11. poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole – wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 11 lipca 2019 r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 23 sierpnia 2019 r.

BARDZO WAŻNE

Kandydaci do wszystkich szkół ponadpodstawowych i oddziałów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich oddziałów klasy I, o przyjęcie do których się ubiegają. (zgodnie z uchwałą nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz uchwałą nr LXXII/1744/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2017/2018-2019/2020).

 

 

 

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM