Dokumenty

STATUT 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

POLITYKA OCHRONY DZIECKA

PODSTAWA PROGRAMOWA

RAMOWE PLANY NAUCZANIA

FORMULARZ ZWOLNIENIA DZIECKA Z LEKCJI 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

OŚWIADCZENIE - realizacja obowiązku szkolnego za granicą

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów

Załącznik nr 1 - duplikat legitymacji szkolnej

Załącznik nr 2 - wtórnik karty rowerowej

Załącznik nr 3 - duplikat świadectwa

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

RODZAJE WYKROCZEŃ I PROCEDURY DYSCYPLINUJĄCE

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN RADY RODZICÓWFORMULARZ ZWOLNIENIA DZIECKA Z LEKCJI

REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ